Regulamin

Ogólne warunki handlowe

REPRESS, spol. s r.o., numer identyfikacyjny: 469 69 951, numer identyfikacji podatkowej: CZ46969951, z siedzibą pod adresem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Brnie, sekcja C, wkładka 7144 /zwana dalej również "Dostawcą"/.

Klient/kupujący jest określany w niniejszych OWH /zwanym dalej również "Abonentem"/.

Ważność Regulaminu 

W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych /zwanych dalej również "OWH"/, Dostawca i Klient regulują swoje wzajemne prawa i obowiązki w ramach poszczególnych przypadków biznesowych dotyczących sprzedaży towarów, świadczenia usług lub wykonywania prac (w dalszej części OWH sprzedaż towarów, świadczenie usług lub wykonywanie prac jest łącznie określane jako "dostawa Towarów"), chyba że strony wyraźnie uregulowały inaczej w pisemnej umowie. Niniejsze OWH mają również zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Dostawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.skleppieczatek.pl /zwanej dalej również "Stroną Internetową"/, za pośrednictwem interfejsu strony internetowej /zwanego dalej również "Interfejsem Internetowym Sklepu"/.

Niniejsze OWH są ważne i obowiązują od dnia 1 kwietnia 2024 r. 

Postanowienia wstępne

Niniejsze OWH stanowią integralną część umowy lub zamówienia, do którego są załączone. 

Dla celów niniejszych OWH, umowa oznacza pisemne zamówienie Klienta, potwierdzone przez Dostawcę. Dostawca jest uprawniony do potwierdzenia zamówienia na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Niniejsze OWH zastępują wszystkie inne ustne i pisemne oświadczenia i porozumienia stron dotyczące indywidualnego przypadku biznesowego, z wyjątkiem samej umowy. 

Niniejsze OWU są wyświetlane na stronie internetowej www.repress.eu, co umożliwia ich archiwizację i powielanie przez Abonenta.

Niniejsze OWH są w wystarczającym stopniu udostępniane klientowi przed faktyczną dostawą towarów, a klient ma możliwość szczegółowego zapoznania się z nimi. 

Klient znajduje się w pozycji konsumenta lub przedsiębiorcy. 

Dla celów niniejszych OWU konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z Dostawcą poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu /zwana dalej również "konsumentem"/. 

Dla celów niniejszych OWH, przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, która prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność w handlu lub w podobny sposób, z zamiarem wykonywania jej w sposób regularny w celach zarobkowych i zawiera umowę z Dostawcą (zwaną dalej również "przedsiębiorcą"). Dla celów niniejszych OWH za przedsiębiorcę uważa się również organ administracji państwowej lub samorządowej.

Niniejsze OWD stosuje się również odpowiednio do zawierania przez Dostawcę umów o produkcję na zamówienie pomiędzy Dostawcą a Klientem za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dostawca może zmienić lub poprawić brzmienie niniejszych OWH w dowolnym momencie. Postanowienie to nie ma jednak wpływu na prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed wejściem w życie nowych OWH.

Zawieranie umów zakupu/zamówień i ich realizacja

Sklep internetowy

Sklep internetowy zawiera Towary oferowane do sprzedaży przez Dostawcę. Każda oferta określonego Towaru zawiera również oznaczenie Towaru i opis jego właściwości, ostateczną cenę w walucie PLN wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami, dostępność Towaru w magazynie, koszty dostawy Towaru oraz informacje o sposobie korzystania, jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter Towaru.

Rejestrując Subskrybenta na Stronie Internetowej, Subskrybent uzyskuje dostęp do interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika, Subskrybent może zamawiać towary /zwane dalej również "kontem użytkownika"/. Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Subskrybent może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Klient jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Klienta na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów będą uznawane przez Dostawcę za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Abonent jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

Abonent nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

Dostawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Klient nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy zakupu (w tym Regulaminu).

Abonent przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Dostawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

Abonent umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane Towary, znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, które zamierza nabyć. Po zalogowaniu się przez Abonenta, po zarejestrowaniu się przy użyciu prawidłowych danych dostępowych lub po wypełnieniu danych identyfikacyjnych w przypadku zakupu bez rejestracji, Abonent proszony jest o wybór sposobu dostawy Towaru oraz sposobu płatności za Towar. Jeśli którakolwiek z tych usług jest płatna, Subskrybent jest automatycznie informowany o cenie tej usługi i ostatecznej cenie zakupu.

Klient ma prawo do sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych do Zamówienia w dowolnym momencie przed wysłaniem (potwierdzeniem) Zamówienia /zwanego dalej również "Zamówieniem"/. Składając (potwierdzając) Zamówienie, Klient akceptuje ofertę Towarów umieszczonych w koszyku i oferowanych usług, wyraża zgodę na niniejsze OWH i składa Dostawcy nieodwołalną ofertę zawarcia Umowy kupna.

Po dostarczeniu Zamówienia Kupującemu, Dostawca potwierdzi jego dostarczenie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego podany na koncie użytkownika podczas rejestracji konta użytkownika lub w Zamówieniu /zwany dalej również "adresem elektronicznym Kupującego"/, w dni robocze zazwyczaj w ciągu 24 godzin od dostarczenia Zamówienia.

Umowa zakupu zostaje zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem w momencie doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę. W celu uniknięcia wątpliwości Umowa zakupu nie zostanie zawarta, jeśli Zamówienie Nabywcy nie zostanie przyjęte przez Dostawcę lub zostanie przyjęte z zastrzeżeniem. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Zakupu z Nabywcą w przypadku, gdy Nabywca jest osobą, która istotnie lub wielokrotnie naruszyła wcześniej zawarte Umowy Zakupu lub OWZ lub zalega z zapłatą wymagalnych zobowiązań wobec Dostawcy.

Wszelkie prezentacje Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter informacyjny, a Dostawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów. Przepisu § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Dostawca zastrzega sobie prawo do niedostarczenia Klientowi wybranego Towaru w wyjątkowych przypadkach, w szczególności jeżeli w Sklepie Internetowym omyłkowo podano oczywiście błędne lub niestandardowe informacje, w szczególności dotyczące wybranego Towaru, jego ceny lub terminu dostawy, lub jeżeli Towar został wyprzedany i jest trwale niedostępny. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi kwotę zapłaconą na podstawie Umowy sprzedaży lub Zamówienia.

Składając (potwierdzając) Zamówienie, Klient wyraża zgodę na niniejsze OWH i oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z nimi przed zawarciem Zamówienia. Niniejsze OWH są dostępne dla Klienta w dowolnym momencie na stronie www.repress.eu, a Klient musi również wyrazić na nie zgodę przed potwierdzeniem Zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi Klient.

Produkcja na zamówienie

W przypadku produkcji na zamówienie, klient otrzymuje od dostawcy wycenę na podstawie swojego zapotrzebowania i po uzgodnieniu ceny i warunków dostawy składa dostawcy pisemne Zamówienie, do którego dostawca zgłasza uwagi lub je potwierdza. Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawcę stanowi podstawę do zawarcia Umowy zakupu. 

Realizacja Zamówienia może być poprzedzona korektą i zatwierdzeniem danych do druku lub produkcją próbek i płyt, zgodnie z ustaleniami obu stron.

W przypadku personalizacji danych, wdrożenie poprzedzone jest korektą danych i ich zatwierdzeniem.

Cena towarów i warunki płatności

Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą one zostać zwrócone w zwykły sposób pocztą. Ceny towarów zawierają podatek VAT. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Ceny towarów nie są dostosowywane do osobowości kupującego na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Cena Towarów obowiązuje w chwili opublikowania oferty przez Dostawcę w Sklepie Internetowym. Płatności za dostawę Towarów, inne usługi i wszelkie inne opłaty wynikające z niniejszych OWH nie są wliczone w cenę Towarów, ale są naliczane osobno, a całkowita cena końcowa, w tym wszystkie podatki i opłaty, które Klient jest zobowiązany zapłacić w przypadku zawarcia Umowy kupna, jest powiększona o te usługi lub opłaty, o których Klient jest informowany przed wysłaniem (potwierdzeniem) Zamówienia.

O ile Dostawca i Klient nie uzgodnili inaczej, a Sklep Internetowy umożliwia Klientowi wybór jednej z metod płatności wymienionych poniżej, Klient jest uprawniony do wyboru odpowiedniej metody płatności i zapłaty uzgodnionej ceny za Towary w terminie określonym w Umowie Zakupu za pomocą następujących metod:

 • za pobraniem, tj. gotówką przy odbiorze przesyłki przez firmę kurierską wybraną przez klienta;
 • przelewem bankowym przed dostawą Towarów na konto Dostawcy w Bank Polski, nr/IBAN: (PL)66 1020 1390 0000 6102 0613 1363
 • po dokonaniu trzech płatności gotówką przy odbiorze lub po dokonaniu trzech płatności bezgotówkowych przed dostawą Towarów bezgotówkowo, w konkretnym przypadku może zostać uzgodniona możliwość płatności na podstawie faktury z terminem płatności wynoszącym 14 dni od jej wystawienia. Ostateczne zatwierdzenie tej metody płatności pozostaje w gestii Dostawcy.

W przypadku płatności za pobraniem, cena zakupu Towarów jest płatna przy odbiorze Towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 2 dni od zawarcia Umowy kupna, chyba że dokument podatkowy przewiduje dłuższy okres. 

Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem Towarów do Klienta. Paragraf 2119(1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

W przypadku płatności bezgotówkowej Odbiorca jest zobowiązany do wskazania zmiennego symbolu płatności podanego mu przez Dostawcę na wystawionym dokumencie płatności (fakturze) przy zapłacie ceny zakupu za zamówiony Towar - zmiennym symbolem będzie numer faktury; obowiązek zapłaty ceny zakupu lub zaliczki przez Odbiorcę jest spełniony w momencie zaksięgowania ceny zakupu na koncie Dostawcy.

Wszelkie rabaty od ceny zakupu przyznane klientowi przez dostawcę nie mogą być łączone.

Jeśli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dostawca wystawi klientowi dokument podatkowy - fakturę - w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej. Dostawca wystawi fakturę podatkową Klientowi po zapłaceniu ceny towarów i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Klienta.

Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów oraz o sposobie i czasie dostawy towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terenie Republiki Polskiej. W przypadku, gdy Sprzedawca oferuje bezpłatną dostawę towarów, prawo do bezpłatnej dostawy towarów ze strony Kupującego jest uzależnione od zapłaty minimalnej całkowitej ceny zakupu towarów, które mają zostać dostarczone, w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu. W przypadku, gdy Kupujący częściowo odstąpi od Umowy kupna, a całkowita cena zakupu towarów, w odniesieniu do których Kupujący nie odstąpił od Umowy kupna, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do uzyskania prawa do bezpłatnego transportu towarów zgodnie z poprzednim zdaniem, prawo Kupującego do bezpłatnego transportu towarów wygasa, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu za transport towarów.

Opłaty za wysyłkę i pakowanie są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika. O ile w Sklepie Internetowym nie określono inaczej, obowiązują następujące opłaty:

 • powyżej 10.000 CZK bez VAT, Sprzedający pokryje koszty transportu w Polsce,
 • od 7.000 CZK - 9.999 CZK bez VAT, Kupujący pokrywa koszty wysyłki (paleta 700 CZK bez VAT),
 • od 5.000 CZK - 6.999 CZK bez VAT, Kupujący pokrywa koszty wysyłki (paleta 800 CZK bez VAT),
 • od 3.000 CZK - 4.999 CZK bez VAT kupujący pokrywa koszty wysyłki (pakiet PPL 200 CZK bez VAT).*

*(zgodnie z warunkami przewoźnika maksymalna waga paczki wynosi 31,5 kg, a maksymalny rozmiar paczki wynosi 120x60x60 cm, przy czym suma obwodu i długości nie może przekraczać 360 cm).

Cena wysyłki jest określona bardziej szczegółowo na tej podstronie.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 3.000 CZK bez VAT. W przypadku Zamówienia hurtowego o wartości powyżej 10.000 CZK bez VAT, Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki i pakowania, chyba że poniżej określono inaczej.

 W przypadku produkcji niestandardowej Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki i obsługi w następujący sposób:

·         dla zamówień powyżej 10.000 CZK bez VAT - bezpłatnie na terenie całej Polsce,

·         dla zamówień od 7.000 CZK bez VAT do 9.999 CZK bez VAT - 700 CZK/paleta,

·         dla zamówień od 5.000 CZK bez VAT do 6.999 CZK bez VAT - 800 CZK/paleta,

·         dla zamówień od 3.000 CZK bez VAT do 4.999 CZK bez VAT - 200 CZK/opakowanie/PPL*

*(zgodnie z warunkami przewoźnika maksymalna waga paczki wynosi 31,5 kg, a maksymalny rozmiar paczki wynosi 120x60x60 cm, przy czym suma obwodu i długości nie może przekraczać 360 cm).

Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą pełnej zapłaty ceny zakupu.

Warunki dostawy

Sklep internetowy

Towary są dostępne w magazynie, chyba że Sklep Internetowy stanowi inaczej. Towary znajdujące się w magazynie są wysyłane przez Dostawcę do Klienta w dniu roboczym, zwykle w ciągu 48 godzin lub następnego dnia po zaksięgowaniu ceny zakupu na koncie Dostawcy, jeśli cena zakupu została zapłacona z góry. Nie dotyczy to spersonalizowanych materiałów drukowanych (przedrukowanych). Klient będzie zawsze informowany o wszelkich opóźnieniach w dostawie przekraczających 5 dni roboczych.

Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Towarów oraz do należytego zbadania i sprawdzenia Towarów po ich otrzymaniu. Jeśli nie jest możliwe sprawdzenie Towarów przy odbiorze, Klient powinien to zrobić najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od tego momentu i powiadomić Dostawcę o wszelkich stwierdzonych wadach.

Przesyłki, które zostaną zwrócone do Dostawcy jako nieodebrane, zostaną ponownie wysłane do Klienta wyłącznie na jego żądanie, a Klient będzie zawsze zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki poniesionych przez Dostawcę. W każdym przypadku Klient będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy co najmniej kosztów wysyłki i opakowania.

Dostawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną w momencie wysyłki Towarów z magazynu Dostawcy o wysyłce Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta /zwanego dalej również "Miejscem Dostawy"/. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana przez właściwego przewoźnika Dostawcy. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towarów w uzgodnionym terminie lub jeśli Towary nie mogą zostać dostarczone z przyczyn leżących po stronie Kupującego, nawet jeśli wielokrotnie w innym terminie, Towary zostaną zwrócone Dostawcy. Towary nie będą dostarczane poza terytorium Republiki Polskiej, chyba że w indywidualnym przypadku uzgodniono inaczej.

Produkcja na zamówienie

W przypadku produkcji na zamówienie, Towary są w większości przypadków wysyłane do Miejsca Wykonania określonego w Umowie Zakupu, chyba że Dostawca i Klient uzgodnią dostawę do magazynu Dostawcy. W przypadku dostawy do Miejsca Wykonania, Towary zostaną przekazane odpowiedniemu przewoźnikowi, który zorganizuje transport dla Dostawcy.

Dowodem otrzymania przesyłki jest podpisany list przewozowy.

Jeśli opakowanie transportowe podlega zwrotowi (np. palety), informacja o tym znajduje się na dowodzie dostawy, a klient jest zobowiązany do jego zwrotu w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli Dostawca tego nie uczyni, Dostawca ma prawo wystawić Klientowi fakturę na dwukrotność ceny zakupu.

Prawa wynikające z wadliwego wykonania

Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 i §§ 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

Dostawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy za to, że Towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy za to, że w chwili przyjęcia Towarów przez Nabywcę:

 • jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi uzgodnionymi cechami,
 • nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę,
 • jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji,
 • przedmiot jest odpowiedni do celu, w jakim jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub branżowych kodeksów postępowania, jeśli nie istnieją normy techniczne,
 • przedmiot odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom rzeczy tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub etykiety,
 • przedmiot jest dostarczany wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może racjonalnie oczekiwać,
 • rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu kupującemu przez sprzedawcę przed zawarciem umowy.

Jeżeli Towary nie mają wyżej wymienionych cech, Klient może również żądać dostarczenia nowych Towarów bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części Towarów, Klient może żądać jedynie wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, Klient może odstąpić od umowy. Jeśli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. 

Kupujący jest uprawniony do dostawy nowego Towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli Towar nie może być prawidłowo użytkowany z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Klientowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy. 

Jeżeli Klient nie odstąpi od Umowy lub nie skorzysta z prawa do dostawy nowych Towarów bez wad, wymiany części lub naprawy Towarów, Klient może zażądać stosownego rabatu. 

Nabywca ma prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeśli Dostawca nie może dostarczyć nowych Towarów bez wad, wymienić części Towarów lub naprawić Towarów, a także jeśli Dostawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli usunięcie wady spowodowałoby znaczne trudności dla Nabywcy.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od odbioru, Towar uznaje się za wadliwy w chwili odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady to wykluczają. Okres ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z towarów, jeśli słusznie wskazał wadę.

Na Dostawcy będą spoczywać zobowiązania z tytułu wadliwego działania co najmniej w takim zakresie, w jakim nadal obowiązują zobowiązania producenta z tytułu wadliwego działania. 

Jeżeli przedmiotem zakupu jest rzecz o cechach cyfrowych, dostawca zapewni dostarczenie klientowi uzgodnionych aktualizacji treści cyfrowych lub usług dotyczących treści cyfrowych. Oprócz uzgodnionych aktualizacji, Dostawca zapewni, że Nabywca otrzyma aktualizacje, które są niezbędne, aby przedmiot zachował właściwości, o których mowa w niniejszym artykule OWZ, po jego przyjęciu oraz że Nabywca zostanie powiadomiony o dostępności takich aktualizacji.

 • przez okres dwóch lat, jeżeli treści cyfrowe lub usługa dostarczania treści cyfrowych ma być świadczona nieprzerwanie przez określony czas w ramach umowy zakupu, oraz przez cały okres, jeżeli świadczenie zostało uzgodnione na okres dłuższy niż dwa lata,
 • tak długo, jak kupujący może tego rozsądnie oczekiwać, jeżeli treści cyfrowe lub usługa dostarczania treści cyfrowych mają być świadczone jednorazowo na podstawie umowy sprzedaży; ocenia się to na podstawie rodzaju i celu rzeczy, charakteru treści cyfrowych lub usługi dostarczania treści cyfrowych oraz z uwzględnieniem okoliczności w chwili zawarcia umowy sprzedaży i charakteru zobowiązania.

Postanowienia niniejszego artykułu OWZ nie mają zastosowania, jeżeli Dostawca wyraźnie powiadomił Klienta przed zawarciem Umowy zakupu, że aktualizacje nie będą dostarczane, a Klient wyraźnie wyraził na to zgodę przy zawieraniu Umowy zakupu.

Jeśli klient nie dokona aktualizacji w rozsądnym terminie, nie przysługują mu żadne prawa z tytułu wady, która powstała wyłącznie w wyniku braku aktualizacji. Nie ma to zastosowania, jeśli klient nie został poinformowany o aktualizacji lub konsekwencjach braku aktualizacji lub nie dokonał aktualizacji lub dokonał jej nieprawidłowo z powodu wady instrukcji. Jeśli treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych mają być dostarczane w sposób ciągły przez określony czas zgodnie z umową kupna i jeśli wada ujawni się lub wystąpi w tym okresie zgodnie z niniejszym artykułem OWH, treści cyfrowe lub usługa treści cyfrowych zostaną uznane za dostarczone wadliwie.

Klient - konsument jest w inny sposób uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady, która wystąpiła w Towarze konsumpcyjnym w ciągu dwóch lat od jego otrzymania. 

Jeżeli okres, przez który Towary mogą być używane, jest wskazany na sprzedawanych Towarach, na ich opakowaniu, w instrukcji dołączonej do Towarów lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji jakości. Gwarantując jakość, Dostawca zobowiązuje się, że Towary będą nadawać się do ich zwykłego celu lub zachowają swoje zwykłe właściwości przez określony czas. 

Jeżeli Kupujący zasadnie zarzucił Dostawcy wadę Towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin rękojmi nie biegną przez okres, w którym Kupujący nie może korzystać z wadliwego Towaru. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku Towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia Towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, a w przypadku Towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które Towary miały w momencie przejęcia przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru Towarów. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział, że Towary są wadliwe przed przyjęciem dostawy Towarów lub jeżeli kupujący spowodował wadę.

Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru będą dochodzone u Dostawcy. Jeżeli jednak zaświadczenie wydane przez Dostawcę dotyczące zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady wskazuje inną osobę wyznaczoną do dokonania naprawy, która znajduje się w siedzibie Dostawcy lub w lokalizacji bliższej Odbiorcy, Odbiorca wykonuje prawo do naprawy u osoby wyznaczonej do dokonania naprawy. Z wyjątkiem przypadków, w których inna osoba została wyznaczona do wykonania naprawy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w dowolnym lokalu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do zakresu sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, lub, w stosownych przypadkach, w siedzibie Dostawcy. 

Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona, a Nabywca musi zostać o tym poinformowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Dostawca i Nabywca uzgodnią dłuższy termin. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest dostarczenie treści cyfrowych, w tym treści cyfrowych dostarczonych na nośniku materialnym, lub usługi w zakresie treści cyfrowych, reklamacja musi zostać rozpatrzona w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem charakteru treści cyfrowych lub usługi w zakresie treści cyfrowych oraz celu, w jakim klient ich zażądał.

Po upływie 30-dniowego okresu, o którym mowa w poprzednim ustępie, klient może odstąpić od umowy zakupu lub zażądać stosownej zniżki.

Dostawca zobowiązany jest wydać Odbiorcy pisemne potwierdzenie, kiedy Odbiorca skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji Odbiorca żąda; a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez dostawcę do wykonania naprawy.

Kupujący może wykonywać swoje prawa z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru w szczególności osobiście pod adresem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, telefonicznie pod numerem (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300 lub pocztą elektroniczną pod adresem repress@repress.eu.

Klient poinformuje Dostawcę o wybranym przez siebie prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Dostawcy; nie ma to zastosowania, jeśli klient zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.

Każdy, komu przysługuje prawo na podstawie art. 1923 kodeksu cywilnego, ma również prawo do odszkodowania za koszty poniesione w związku z wykonywaniem tego prawa. Jeżeli jednak dostawca nie skorzysta z prawa do odszkodowania w ciągu jednego miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli dostawca twierdzi, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane na czas.

Warunki przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych i przechowywania plików cookie

Dostawca wypełni swój obowiązek informacyjny wobec Klienta w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /zwanego dalej również "Rozporządzeniem RODO"/ związany z przetwarzaniem danych osobowych Klienta na potrzeby realizacji Umowy Zakupu, na potrzeby negocjacji Umowy Zakupu oraz na potrzeby zobowiązań publicznoprawnych Dostawcy za pomocą odrębnego dokumentu.

Abonent wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesyłanie przez Dostawcę informacji handlowych na adres elektroniczny lub numer telefonu Abonenta.

Abonent wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania Dostawcy wynikające z Umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze Klienta, Klient może wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania w dowolnym momencie.

Wycofanie się ze sklepu internetowego

Kupujący - konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w terminie 14 dni, który rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania Towaru. Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży uważa się za skuteczne również wtedy, gdy zostanie wysłane do Dostawcy w ostatnim dniu terminu na adres Dostawcy - Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín lub drogą elektroniczną na adres: repress@repress.eu. W przypadku odstąpienia konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, Umowa kupna-sprzedaży zostanie anulowana od samego początku. W celu odstąpienia od Umowy kupna Klient może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez Dostawcę, który stanowi załącznik do niniejszych OWH.

Jeżeli Klient - Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży, powinien odesłać lub przekazać Dostawcy otrzymane od niego Towary bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient-Konsument zobowiązany jest udowodnić pochodzenie Towaru poprzez dołączenie dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej (jeśli została dostarczona wraz z Towarem) lub w inny sposób potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży. Koszty zwrotu Towarów ponosi Klient-Konsument, nawet jeśli Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykły sposób pocztą.

Jeżeli Klient - Konsument odstąpi od Umowy sprzedaży, Dostawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, wszystkie środki pieniężne (cenę zakupu dostarczonych Towarów) wraz z kosztami dostawy, które otrzymał od niego na podstawie Umowy sprzedaży, w ten sam sposób. Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odbiorcy otrzymanych środków pieniężnych, zanim Odbiorca nie przekaże Towaru Dostawcy lub nie udowodni, że wysłał Towar do Dostawcy.

Dostawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę za uszkodzenie Towarów z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

Jeżeli jednak Klient - Konsument przy zamawianiu Towaru wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Dostawcę w Sklepie Internetowym, Dostawca zwróci Klientowi - Konsumentowi koszty dostawy Towaru wyłącznie w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

Nabywca - Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zabezpieczającym Towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu, w stanie kompletnym, wraz ze wszystkimi akcesoriami, które zostały dostarczone wraz z Towarem. Nabywca - Konsument ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób inny niż wymagany ze względu na jego charakter i właściwości.

Kupujący-konsument nie może odstąpić od Umowy kupna w przypadku Towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego-konsumenta lub dla jego osoby; Towarów, które łatwo się psują; Towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie; Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało wyjęte z opakowania przez Kupującego-Konsumenta i nie może zostać zwrócone ze względów higienicznych; nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli Kupujący je naruszył.

W przypadkach, w których Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Dostawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odbioru Towaru przez Nabywcę. W takim przypadku Dostawca bez zbędnej zwłoki zwróci Nabywcy Cenę Zakupu na rachunek wskazany przez Nabywcę.

Jeśli prezent jest wręczany klientowi wraz z towarem, umowa prezentu między dostawcą a klientem jest zawierana pod warunkiem, że jeśli klient odstąpi od umowy kupna, umowa prezentu przestanie obowiązywać w odniesieniu do takiego prezentu, a klient będzie zobowiązany do zwrotu prezentu dostawcy wraz z towarem.

W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 419 Kodeksu cywilnego, postanowienia niniejszego artykułu OWH nie mają zastosowania.

Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca Umowy Zakupu będzie doręczana drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Adresem dostawy Sprzedawcy jest Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ lub adres elektroniczny repress@repress.eu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Dostawcą a Klientem podlegają prawu Republiki Polskiej. Stosunki nieuregulowane Umową kupna-sprzedaży lub niniejszymi OWH podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

Umowa zakupu, w tym OWZ, jest przechowywana przez Dostawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Dostawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Klienta w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

Materiały publikowane w Sklepie Internetowym mogą być chronione prawem autorskim. Produkty i usługi wymienione w Sklepie Internetowym, informacje o nich oraz ich wizerunki mogą być chronione innymi prawami własności intelektualnej osób trzecich. Nazwy i oznaczenia Towarów, usług, spółek i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Dostawca ma prawo zachować kilka egzemplarzy Towarów (w tym przypadku oznacza to głównie produkty poligraficzne, takie jak książki itp., w których produkcji uczestniczył) i wykorzystać je jako referencje dla innych klientów lub w celach promocyjnych, takich jak prezentacja swojej pracy na wystawach i targach. Ponadto Dostawca ma prawo do publikowania zdjęć Towarów (lub ich części) na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w katalogach oraz do uwieczniania Towarów na zdjęciach i filmach z produkcji. W tym celu Nabywca oświadcza, że w przypadku, gdy Towary (lub ich części) podlegają ochronie praw autorskich (lub podobnej ochronie praw własności intelektualnej), posiada wszelkie niezbędne upoważnienia od autora odpowiedniego dzieła autorskiego, aby umożliwić Sprzedawcy wykonywanie jego praw uzgodnionych w niniejszej klauzuli.

Obsługa reklamacji Klienta - Konsumenta świadczona jest przez Dostawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego repress@repress.eu. Dostawca przesyła informację o rozpatrzeniu reklamacji Klienta na adres elektroniczny Klienta.

Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CZ ID: 000 20 869, adres internetowy: adr.coi.cz. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między Dostawcą a Klientem w ramach Umowy kupna.

Jeżeli stosunek ustanowiony przez umowę kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa zgodnie z poprzednim zdaniem nie pozbawia kupującego, który jest konsumentem, ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

Dostawca jest uprawniony do sprzedaży Towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego. 

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., ID: 469 69 951

Polityka prywatności

Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się na tej podstronie

Procedura składania skarg

Zaktualizowane warunki dotyczące Polityki Reklamacji i Regulaminu zostały omówione na tej podstronie