Polityka reklamacji

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin reklamacji spółki REPRESS, spol. s r.o., REGON: 469 69 951, VAT: CZ46969951, z siedzibą w Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 7144 /zwana dalej również "Dostawcą"/.
 2. Niniejsza Procedura Reklamacyjna zawiera informacje o zakresie, warunkach i sposobie skorzystania z prawa do wadliwego wykonania umowy /zwanego dalej również "reklamacją"/ w związku z umowami kupna zawartymi pomiędzy Klientem a Dostawcą, wraz z informacją, gdzie można złożyć reklamację.
 3. Dostawca może zastosować postanowienia niniejszej Procedury Reklamacyjnej w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, jednak w takim przypadku uprawnienia wynikające z odpowiedzialności za wady reguluje umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

II. Warunki i sposób zgłaszania roszczeń

 1. Kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej pocztą na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie pod numerem (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300 lub pocztą elektroniczną na adres repress@repress.eu. Kupujący powinien udowodnić zakup reklamowanego towaru dokumentem zakupu. Klient powinien skorzystać z poniższego przykładowego formularza, który jest dostępny dla składającego reklamację na stronie internetowej REPRESS, spol. s r.o., www.repress.eu ale nie jest obowiązkowy.
 2. Miejscem reklamacji jest autoryzowany serwis producenta (zwykle wskazany na karcie gwarancyjnej) lub siedziba sprzedawcy, o której mowa w art. II ust. 1 powyżej. Jeżeli towar nie posiada karty gwarancyjnej producenta, a jedynie kartę gwarancyjną dostawcy, miejscem reklamacji jest zawsze siedziba dostawcy, o której mowa w art. II ust. 1 powyżej.
 3. Aby przyspieszyć procedurę reklamacyjną, zaleca się, aby kupujący podał następujące informacje:
  • Organizacja, osoba kontaktowa (telefon, poczta)
  • Kod pozycji dostawcy i/lub wewnętrzny kod pozycji
  • Nazwa reklamowanego produktu
  • Reklamowana ilość (szt.)
  • Numer zamówienia dostawcy
  • Numer DL/faktury dostawcy
  • Powód skargi
  • Dokumentacja fotograficzna
  • Wymagania klienta
 4. Konieczne jest złożenie reklamacji bez zbędnej zwłoki, niezwłocznie po wykryciu wady. Wszelkie opóźnienia w dalszym użytkowaniu towarów mogą spowodować nasilenie się wady, obniżenie wartości towarów i mogą stanowić podstawę do odrzucenia reklamacji.
 5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie i potwierdzenia jego odbioru w dowodzie dostawy lub w dokumencie przewoźnika zastępującym dowód dostawy (np. list przewozowy). Kupujący powinien odnotować wszelkie natychmiast wykryte rozbieżności w towarach (w ich jakości, ilości, opakowaniu itp.) w tych samych dokumentach (w tym datę zapisu i identyfikację osoby, która dokonała zapisu (podpis)).
 6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy potwierdzenie, kiedy Odbiorca skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga Odbiorca; a ponadto potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 7. Kupujący zapewni Dostawcy niezbędną współpracę w zakresie zwrotu reklamowanych towarów lub dostarczenia i dostarczenia próbek potwierdzających wadę towarów.
 8. Dostawca podejmie decyzję w sprawie reklamacji tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę złożoność reklamacji wymaganą do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Dostawca uzgodni z Odbiorcą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uznaje się za istotne naruszenie umowy.
 9. Dostawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia Odbiorcy sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz czasu trwania reklamacji.
 10. Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym roszczenie powinno zostać zaspokojone, po czym Dostawca ma prawo naliczyć rozsądną opłatę za przechowywanie lub sprzedać towar Kupującemu na własny rachunek. Dostawca musi poinformować Odbiorcę z wyprzedzeniem o tej procedurze i wyznaczyć Odbiorcy rozsądny dodatkowy termin na odbiór towarów. Dostawca będzie uprawniony do niewydania towarów Odbiorcy do czasu uiszczenia pełnej kwoty wszelkich opłat za naprawę i przechowywanie. Jeśli klient odmówi przyjęcia dostawy towarów w takich okolicznościach, jeśli na przykład koszt naprawy i opłaty za przechowywanie byłby wyższy niż wartość towarów, dostawca ma prawo sprzedać towary stronie trzeciej i pokryć koszty poniesione przez dostawcę w związku ze sprzedażą stronie trzeciej. Nabywca musi zostać o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.
 11. O ile obie strony nie uzgodnią inaczej, podstawowym warunkiem reklamacji niezgodności (wad) towaru jest dostarczenie (dostarczenie) całej ilości reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnym oznakowaniem identyfikacyjnym opakowania i samego towaru do oceny oraz jego pisemne zgłoszenie do dostawcy. 
 12. Jeżeli klient nie posiada już oryginalnego opakowania towaru i zdecydował się na odesłanie reklamowanego towaru do dostawcy za pośrednictwem przewoźnika, wówczas we własnym interesie niech zapakuje towar w taki sposób, aby towar był dostatecznie zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu i w związku z tym niech dopilnuje, aby towar był oznaczony niezbędnymi symbolami (np. kruchy).    
 13. Reklamacje złożone po upływie okresu gwarancyjnego lub reklamacje, w przypadku których kupujący nie dostarczy reklamowanego produktu do zbadania lub nie zapewni niezbędnej pomocy w rozwiązaniu reklamacji lub nie można zidentyfikować daty produkcji, nie będą przyjmowane. 
 14. Roszczenie klienta zostanie odrzucone, jeśli klient zgłosi wadę, która została już zgłoszona w przeszłości i udzielono rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

III. Zakres praw wynikających z wadliwego wykonania

 1. Prawa i obowiązki Dostawcy i Nabywcy w odniesieniu do gwarancji jakości towaru udzielonej przez Dostawcę przy odbiorze oraz praw Nabywcy wynikających z wadliwego wykonania towaru regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy § 2161 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U. (zwanej dalej również "Kodeksem cywilnym") oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów (zwanej dalej również "Ustawą o ochronie konsumentów").
 2. Dostawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za to, że towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności dostawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w momencie odbioru towarów przez kupującego:
  • jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi uzgodnionymi cechami,
  • nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę,
  • jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji,
  • przedmiot jest odpowiedni do celu, w jakim jest zwykle używany, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, przepisów prawa, norm technicznych lub branżowych kodeksów
  • postępowania, jeśli nie istnieją normy techniczne,
  • przedmiot odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom rzeczy tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, biorąc również pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub etykiety,
  • przedmiot jest dostarczany wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją montażu i innymi instrukcjami użytkowania, których kupujący może racjonalnie oczekiwać,
   rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi dostarczonemu kupującemu przez sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 3. Za wadę nie uważa się zmiany (właściwości) towarów wynikającej ze zużycia, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniego lub niewłaściwego przechowywania, naturalnych zmian w materiałach, z których wykonane są towary, jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych przez klienta lub osobę trzecią lub innej niewłaściwej interwencji.
 4. Jeśli wada pojawi się w ciągu jednego roku od odbioru, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru.
 5. Jeśli towary nie posiadają cech określonych w art. III ust. 2 powyżej, kupujący może również żądać dostarczenia nowych towarów bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części dostarczonych towarów, kupujący może żądać jedynie wymiany towarów rzeczywiście wadliwych; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy.
 6. Kupujący jest uprawniony do dostawy nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo używana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku klient ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 7. Jeśli klient nie odstąpi od umowy kupna lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowych towarów bez wad, wymiany części towarów lub naprawy towarów, może zażądać rozsądnego rabatu. Kupujący jest również uprawniony do rozsądnego rabatu, jeśli dostawca nie jest w stanie dostarczyć nowych towarów bez wad, wymienić części towarów lub naprawić towarów oraz jeśli dostawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli usunięcie wady sprawiłoby kupującemu znaczne trudności.
 8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący wiedział przed przejęciem towarów, że towary są wadliwe lub jeśli kupujący spowodował wadę.
 9. Dostawca udziela gwarancji klientowi niebędącemu konsumentem tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w dostarczonych towarach. Okres gwarancji dla klientów będących konsumentami wynosi 24 miesiące dla nowych towarów.
 10. Nabywca wykona swoje prawa z tytułu wadliwego świadczenia bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu, że towar jest wadliwy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zwiększenie rozmiaru szkody, jeżeli Nabywca korzysta z towaru, mimo że wie o wadzie. Jeżeli nabywca zasadnie powołuje się wobec dostawcy na wadę, termin do dochodzenia uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia nie biegnie przez okres, w którym towar jest naprawiany i nabywca nie może z niego korzystać.
 11. Termin na wykonanie uprawnień z tytułu wad nie może być traktowany jako określenie czasu życia towaru, który różni się w zależności od cech produktu, jego konserwacji oraz prawidłowości i intensywności użytkowania lub umowy między klientem a dostawcą.
 12. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący jest uprawniony do:
  • do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego produktu bez wady lub dostarczenie brakującego produktu,
  • usunięcie wady poprzez naprawę przedmiotu,
  • rozsądny rabat od ceny zakupu, lub
  • odstąpić od umowy.
 13. Kupujący poinformuje Sprzedającego o wybranym przez siebie prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Nabywca nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Dostawcy; nie ma to zastosowania, jeśli Nabywca zażądał naprawy wady, a Dostawca poinformował Nabywcę, że nie usunie wady, Nabywca może zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu zamiast usunięcia wady lub może odstąpić od umowy. Jeżeli Nabywca nie skorzysta ze swojego prawa w terminie, Nabywcy przysługują prawa określone w art. III ust. 12 do III ust. 14.
 14. Dostawca ponosi również odpowiedzialność za wady powstałe w ciągu dwóch lat od odbioru, w szczególności w przypadku, gdy odpowiedzialność za jakość przy odbiorze zgodnie z Artykułem III.2 nie ma zastosowania.
 15. Wada jest uważana za istotne naruszenie umowy, jeśli klient nie zawarłby umowy, gdyby przewidział wadę w momencie zawierania umowy, w przeciwnym razie jest to wada, która nie stanowi istotnego naruszenia umowy.
 16. Jeśli wada stanowi istotne naruszenie umowy, klient ma prawo, według własnego uznania, do dostarczenia nowego produktu, naprawy, rozsądnej zniżki lub odstąpienia od umowy (z prawem do pełnego zwrotu ceny zakupu).
 17. Nabywca ma prawo do otrzymania nowej, wolnej od wad rzeczy, wymiany części, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, niezależnie od charakteru wady, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo używana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu dużej liczby wad.
 18. Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnej obniżki ceny zakupu.
 19. Dopóki nabywca nie skorzysta z prawa do obniżki ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, dostawca może dostarczyć brakujące towary lub usunąć wady prawne. Dostawca może usunąć
 20. inne wady według własnego uznania, naprawiając towary lub dostarczając nowe towary; wybór nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla Klienta.
  Jeśli Dostawca nie usunie wady w terminie lub odmówi jej usunięcia, Nabywca może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Nabywca nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody dostawcy.
 21. Jeżeli Dostawca udzielił gwarancji jakości wykraczającej poza jego ustawowe obowiązki, jej zastosowanie podlega niniejszemu Regulaminowi Reklamacji, chyba że potwierdzenie zobowiązań Dostawcy wynikających z wadliwego wykonania, certyfikat gwarancyjny lub umowa stanowią inaczej.
 22. Jeśli roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, klient jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swojego prawa. 
 23. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia konsument nie jest uprawniony do rekompensaty kosztów związanych z roszczeniem. 
 24. Jednocześnie dostawcy nie przysługuje wobec odbiorcy (konsumenta) roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z reklamacją (nie dotyczy to przypadku, gdy można przyjąć, że doszło do oczywistego nadużycia prawa przez odbiorcę - konsumenta, np. w przypadku powtarzających się nieuzasadnionych reklamacji).
 25. Dostawca wyda konsumentowi pisemne potwierdzenie daty złożenia przez konsumenta reklamacji, jej treści oraz sposobu jej załatwienia. Ponadto dostawca wydaje konsumentowi potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania. W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedawca przekazuje konsumentowi pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. 
 26. W przypadku braku porozumienia między klientem a dostawcą, klient może zwrócić się do istniejących pozasądowych systemów rozstrzygania sporów konsumenckich lub do właściwego sądu.
 27. Klient będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Czeska Inspekcja Handlowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.coi.cz.
 28. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z art. III ust. 24 jest wszczynane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio z dostawcą. Wniosek może zostać złożony nie później niż rok od dnia, w którym konsument po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu z dostawcą.
 29. Konsument ma prawo wszcząć pozasądowe rozstrzyganie sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Procedura Reklamacji została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem Reklamacji, Kodeksem Cywilnym, Ustawą o Ochronie Konsumentów i innymi właściwymi przepisami prawa.
 3. Formularz skargi można pobrać tutaj.

Niniejsza Procedura składania skarg obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 r.

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., ID: 469 69 951