W dniach 1-5 lipca bierzemy urlop w całej firmie. Ostatnie zamówienia zostaną wysłane w piątek, 28 czerwca, a zamówienia otrzymane po tej dacie zostaną wysłane dopiero w poniedziałek, 8 lipca.
Przepraszamy za komplikacje. Dziękujemy za zrozumienie.

Polityka prywatności

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO")

I. ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka:

  REPRESS, spol. s r.o., nr identyfikacyjny: 469 69 951, nr VAT: CZ46969951, z siedzibą pod adresem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Brnie, sekcja C, wkładka 7144 /zwana dalej również "Spółką"/.
 2. Firma nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.
 3. Jako osoba fizyczna jesteś podmiotem przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje lub kombinacje informacji, które umożliwiają identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest realizowane przez Spółkę. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych przy użyciu lub bez użycia zautomatyzowanych procesów, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Przetwarzanie odbywa się w siedzibie, oddziałach i centrali firmy przez poszczególnych upoważnionych pracowników, jej partnerów lub organ statutowy lub podmioty przetwarzające. Przetwarzanie odbywa się za pomocą technologii komputerowej lub, w stosownych przypadkach, ręcznie w przypadku danych osobowych w formie papierowej, zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności użytkownika podczas korzystania z jej usług. Spółka podjęła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Spółka stale dostosowuje swoje środki bezpieczeństwa do postępu technologicznego.
 6. Ponieważ chcemy zapewnić Ci jak najwyższy komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz profesjonalną obsługę w zakresie prowadzonych przez nas działań marketingowych, współpracujemy z firmami w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących obszarach:
  • Faster CZ, spol. s r.o., ID: 60722266;
  • FIRMADAT s.r.o, ID: 26939576;
  • Google, List, Facebook, Heureka
 7. Podmioty przetwarzające podlegają tym samym zasadom ochrony danych, co administrator danych.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania Spółce danych osobowych. Podanie danych osobowych użytkownika jest jednak warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy z użytkownikiem lub świadczenia innej usługi. Spółka wymaga danych osobowych użytkownika wyłącznie do celów Spółki (z przyczyn, w celu i przez czas określony poniżej). W żadnym wypadku podane przez użytkownika dane osobowe nie będą sprzedawane innym podmiotom ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób komercyjny.
 2. W szczególności Spółka przetwarza następujące dane osobowe:
  1. w przypadku zawarcia umowy z użytkownikiem
   • Imię i nazwisko;
   • Adres;
   • Adres e-mail (adres IP);
   • Telefon;
   • Połączenie z bankiem;
   • Numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej (w przypadku FO prowadzącej działalność gospodarczą);
   • Dane kontaktowe pracowników;
   • Inne dane niezbędne do wykonania umowy;
   • Dane przekazane z przekroczeniem obowiązujących przepisów prawa przetwarzane na podstawie zgody użytkownika;
  2. w przypadku wysyłania informacji handlowych, gdy użytkownik nie jest klientem Spółki, tj. nie zawarł żadnej umowy ze Spółką lub gdy jedynie zarejestrował się w Spółce
   • Imię i nazwisko;
   • Adres e-mail;
  3. w przypadku, gdy użytkownik tylko zadaje pytanie, komentuje, przegląda
   1. Imię i nazwisko;
   2. Adres e-mail;
 3. Spółka pozyskuje przetwarzane dane osobowe bezpośrednio od użytkownika (przekazując je na przykład w ramach rejestracji w usłudze lub w ramach indywidualnej korespondencji z użytkownikiem) lub z publicznie dostępnych rejestrów, wykazów i ewidencji (np. rejestru handlowego, rejestru handlowego, publicznej książki telefonicznej itp.)

III. COOKIES

 1. "Na naszej stronie internetowej używane są pliki cookie. Przy pierwszym wejściu na naszą stronę użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na ich użycie.
 2. "Pliki cookie" to małe pliki, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i mogą być wykorzystywane do analizowania danych o ruchach i preferencjach użytkownika na stronie internetowej.
 3. Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej dzielimy na dwa podstawowe typy. Krótkoterminowe pliki cookie, które są używane tylko tymczasowo i pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, oraz długoterminowe pliki cookie, które pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas.
 4. Na tej stronie używamy plików cookie do różnych celów:
  • Niezbędne - w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej
  • Analityczne - do analizy użytkowania sieci i monitorowania wydajności
  • Reklama - do personalizowania treści reklam i ich prawidłowego kierowania.
 5. Pliki cookie nie mają na celu identyfikacji osoby fizycznej, ale niektóre z gromadzonych przez nie danych mogą być uważane za "dane osobowe", dlatego zapewniamy ich ochronę i zapewniamy, że są one wykorzystywane w sposób anonimowy.
 6. Pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, które różnią się w zależności od konkretnego producenta. Musimy jednak ostrzec, że dezaktywacja plików cookie może spowodować problemy z funkcjonalnością naszej strony internetowej. Jednocześnie, jeśli użytkownik chce używać plików cookie do przeglądania witryny, ale nie chce, aby pliki cookie pozostały na jego komputerze po opuszczeniu witryny, może je usunąć w ustawieniach przeglądarki.

IV. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe muszą być przetwarzane:
  1. w celu zawarcia umowy z użytkownikiem - w celu stworzenia oferty, zawarcia umowy i jej realizacji lub utrzymania statusu konta klienta, a także w celu wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych lub prawnych, takich jak archiwizacja dokumentów podatkowych i rozpatrywanie wszelkich reklamacji.

   Podstawą prawną przetwarzania jest zatem:
   • wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • zgodność z obowiązkiem prawnym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   • prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w szczególności marketing bezpośredni, w ramach którego Spółka przetwarza dane osobowe użytkownika również w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących jej własnych podobnych usług, ankiety satysfakcji, wysyłania życzeń urodzinowych lub życzeń PF oraz przeprowadzania prostych analiz (np. pomiaru ruchu na stronie internetowej itp.),
   • udzielanie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na przesyłanie informacji handlowych, które nie wchodzą w zakres marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności przesyłanie informacji handlowych dotyczących oferty towarów lub usług osób trzecich;
  2. w przypadku przesyłania informacji handlowych w sytuacji, gdy użytkownik nie jest klientem Spółki, tj. nie zawarł ze Spółką żadnej umowy, lub w przypadku, gdy dokonał jedynie rejestracji w Spółce, podstawą prawną przetwarzania jest jego zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody przetwarzanie odbywa się w celu oferowania usług, przesyłania informacji handlowych oraz informowania o wydarzeniach Spółki itp.
  3. w przypadku, gdy użytkownik zadaje tylko pytanie, komentuje lub przegląda dane, podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie zobowiązania (przed)umownego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez niezbędny okres:
  • w przypadku zawarcia umowy dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres określony przez wykonanie umowy i późniejsze przechowywanie paragonów fiskalnych za zamówioną i dostarczoną usługę lub towar; użytkownik ma jednak prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
  • w przypadku wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • w przypadku, gdy użytkownik wypełnił jedynie formularz kontaktowy, jeśli nie została zawarta kolejna umowa, przez okres 3 lat, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane z tego powodu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu.
 2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można przesłać Spółce pisemnie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@repress.cz.

VI. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest realizowane przez Spółkę, tj. administratora danych, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane dla Spółki przez inne osoby, którymi mogą być:
  • dostawcy usług zewnętrznych na rzecz Spółki (zazwyczaj usługi programistyczne lub inne usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe itp,),
  • operatorzy serwerów zapasowych lub operatorzy technologii wykorzystywanych przez Spółkę, którzy przetwarzają je w celu zapewnienia funkcjonalności odpowiednich usług Spółki.
 2. Jeśli użytkownik zawarł umowę ze Spółką, może ona również przetwarzać jego dane osobowe:
  • w niezbędnym zakresie doradcom podatkowym, audytorom, prawnikom Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług doradczych,
  • spółki z tej samej grupy co Spółka,
  • dane osobowe dotyczące dłużników z zaległymi długami mogą być również ujawniane firmom zajmującym się ubezpieczaniem długów lub agencjom windykacyjnym w celu ściągnięcia lub odzyskania długów należnych Spółce,
  • dostawców bramek płatniczych,
  • transporter,
  • dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym na żądanie lub w przypadku podejrzenia naruszenia,
  • ewentualnie innych dostawców podobnych usług, z których Spółka obecnie nie korzysta.
 3. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do kraju trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W kontekście przetwarzania danych osobowych przez Spółkę użytkownik ma prawo do:
  • zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza Spółka,
  • zażądać od Spółki wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika,
  • żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji lub poprawienia ("Dostęp do danych osobowych" oznacza prawo do uzyskania od administratora informacji (potwierdzenia), czy dane osobowe użytkownika są przetwarzane, a jeżeli są przetwarzane, prawo do uzyskania takich danych osobowych oraz następujących informacji: celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, wykazie odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wszelkich dostępnych informacjach o źródle danych osobowych, o ile nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, fakcie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania),
  • poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących użytkownika,
  • zażądać od Spółki usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (prawo to przysługuje użytkownikowi, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, użytkownik wycofał zgodę i nie ma dalszej podstawy prawnej przetwarzania, użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego),
  • przenoszenia danych osobowych do innego administratora (innymi słowy, użytkownik ma prawo do przenoszenia danych lub możliwość uzyskania danych osobowych dotyczących użytkownika, które dostarczył nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, pod pewnymi warunkami, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód. Użytkownik ma również prawo, jeśli tego zażąda, do przekazania przez nas jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne, pod następującymi warunkami: przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej, zgodzie lub umowie, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Przestrzeganie prawa do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób),
  • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki - do wniesienia sprzeciwu (po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów lub praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się ze Spółką lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7 - Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz.
 2. Nie chcemy zawieść zaufania, jakim obdarzyłeś nas, przekazując nam swoje dane osobowe, i obiecujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa Twoich danych.
 3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez tych naszych pracowników lub dostawców, którzy bezwzględnie potrzebują ich do swoich działań, abyśmy zawsze mogli zapewnić Ci najlepsze usługi i towary. Inni pracownicy nie będą mieli dostępu do danych użytkownika.
 4. Jednocześnie przyjmujemy za pewnik najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa technicznego, który będziemy stale podnosić, aby zawsze zapewniać najwyższy standard bezpieczeństwa danych osobowych.

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., ID: 469 69 951